Escola verda

La nostra escola va iniciar el curs 2020/2021 la formació per ser Escola Verda.

Iniciar el projecte d'Escola Verda comporta preguntar-se què entenem per educar per a la sostenibilitat i quin és el punt de partida del nostre centre.

Conegut el punt de partida i definits els objectius que el centre s'ha marcat, caldrà definir i prioritzar les línies estratègiques que cal seguir pel que fa a l'ambientalització progressiva del projecte educatiu del centre. Aquestes línies estratègiques constitueixen el Pla d’educació per a la sostenibilitat (PES), que és el marc de referència que permetrà al centre, al llarg dels diferents cursos escolars, anar concretant les actuacions de millora que ens plantegem realitzar.

Actualment l’equip educatiu estem elaborant el nostre Pla d’educació per a la sostenibilitat (PES), que recull:

  • La diagnosi de la situació de partida del centre en relació a l’ES (aspectes assolits i aspectes a millorar)
  •  
  • Els objectius estratègics de centre en ES, que s’hauran de reflectir en el Projecte educatiu de centre i en el Projecte de direcció.
  •  
  • La priorització d’objectius que caldrà recollir en el Projecte de direcció.